Regulamin Sekcji

Regulamin Sekcji Młodych Reumatologów PTR

1.Warunkiem członkostwa w Sekcji Młodych Reumatologów PTR, zwanej dalej Sekcją jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz wiek poniżej 45 roku życia.

2. W okresie przejściowym, który wynika z procesu tworzenia Sekcji de novo decyzją Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącego sprawuje Moderator Sekcji, powoływany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa PTR do chwili wyboru Przewodniczącego przez członków Sekcji i jej ukonstytuowania się. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Sekcji, Moderator Sekcji pełni rolę konsultacyjną i doradczą dotyczącą prac Sekcji.

3. Członkowie Sekcji są powoływani przez Prezesa PTR na wniosek Moderatora Sekcji w okresie przejściowym, a po ukonstytuowaniu się Sekcji przez Prezesa PTR na wniosek Przewodniczącego Sekcji, lub co najmniej połowy członków Sekcji, lub wniosku samego Prezesa PTR. Członkowie powołani przez prezesa PTR na wniosek moderatora stanowią Grupę Roboczą Sekcji, której zadaniem jest aktywna praca na rzecz sekcji i jej pozostałych członków. Do Grupy Roboczej mogą także przystępować kolejni członkowie Sekcji na wniosek przewodniczącego z tym, że Grupa Robocza nie powinna przekroczyć 20 osób. Decydujący głos w sprawie skladu osobowego Grupy Roboczej ma prezydium Sekcji (przewodniczący i wiceprzewodniczący) po zasięgnięciu opinii pozostałych członków Grupy Roboczej.

4. Nie ma ograniczeń czasowych co do przynależności do Sekcji, natomiast funkcję Przewodniczącego Sekcji w sposób ciągły nie można sprawować dłużej niż przez dwie trzyletnie kadencje.

5. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza jest dokonywany przez członków Sekcji raz na 3 lata w roku przypadającym na wybory władz PTR w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR.

6. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Sekcji w trakcie trwania kadencji, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący.

7. Przynależność do Sekcji ustaje:

- w przypadku własnej rezygnacji z powodów osobistych czy niemożności wypełniania zadań stawianych członkom Sekcji

- negatywnej opinii większości członków Sekcji z powodu niewypełniania zadań stawianego członkowi Sekcji.

8. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Sekcji oraz uchwalenie szczegółów działania Sekcji może być przeprowadzone na zebraniu wyborczym członków sekcji przy obecności co najmniej 3/5 (60%) członków Sekcji. O terminie i miejscu zebrania wyborczego zawiadamia Moderator lub Przewodniczący Sekcji co najmniej 15 dni przed wyznaczonym terminem.

9. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Sekcji odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/5 (40%) członków nie zgłosi wniosku o przeprowadzenie wyborów w glosowaniu tajnym.

10. W przypadku niemożności zebrania się przynajmniej 3/5 (60%) członków Sekcji w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR, wybory mogą odbyć się drogą korespondencyjną , a forma wyborów winna być uzgodniona z Prezesem PTR

11. Przewodniczący Sekcji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30 czerwca każdego roku składa sprawozdanie dla ZG PTR z dotychczasowej działalności Sekcji oraz rozliczenie finansowe środków przekazanych przez ZG PTR, z zorganizowanych konferencji naukowych oraz darowizn jeśli takie miały miejsce w okresie obejmującym sprawozdanie.

12. Do zadań członków Sekcji należy m.in.:

- rozwój naukowy, doskonalenie umiejętności klinicznych oraz aktywne uczestniczenie w pracach sekcji

- współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania

- opiniowanie oraz realizacja projektów związanych z działalnością naukową i/lub edukacyjną zaleconych przez Zarząd Główny PTR, w szczególności dotyczących osób poniżej 45 roku życia lub z własnej inicjatywy członków Sekcji .

- współudział w organizowaniu/planowaniu konferencji i spotkań naukowych organizowanych pod auspicjami PTR

- współpraca w tworzeniu strony internetowej PTR w zakresie zagadnień związanych z działalnością Sekcji

13. Środki finansowe do realizacji zadań Sekcji mogą pochodzić :

- ze środków przeznaczonych przez Zarząd Główny PTR na działanie Sekcji w danym roku po zgłoszeniu przez Przewodniczącego Sekcji do ZG PTR propozycji planu finansowego w terminie do końca poprzedzającego roku kalendarzowego.

- dodatniego bilansu wpływów pochodzących z konferencji naukowych organizowanych przez Sekcję, z których 50% przeznacza się dla Zarządu Głównego , a 50% dla Sekcji organizującej konferencję

- darowizn pochodzących od osób prawnych oraz fizycznych z przeznaczeniem na wyraźny cel do realizacji przez Sekcję i po uprzednim uzyskaniu zgody na przyjęcie darowizny przezPrezesa ZG PTR oraz skarbnika ZG PTR

14. Środki finansowe mogą być gromadzone na subkoncie ZG PTR po uprzednim uzgodnieniu ze Skarbnikiem ZG PTR

15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTR, a następnie przez ZG PTR . Zmiany w regulaminie poszczególnych sekcji mogą być dokonywane przez ZG PTR. Wniosek o dokonanie zmian w regulaminie Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji w porozumieniu z członkami Sekcji oraz ZG PTR

wersja 23.12.2012 po zmianach zaakceptowanych przez ZG PTR (protokół z dnia 8.10.2012)