Regulamin Sekcji

Regulamin działania Sekcji Badań Obrazowych PTR

1.Warunkiem członkostwa w Sekcji Badań Obrazowych PTR , zwanej dalej Sekcjąjest przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

2. W okresie przejściowym, który wynika z procesu tworzenia Sekcji denovo decyzją Zarządu Głównego, funkcję Przewodniczącego sprawujeModerator Sekcji, powoływany przez Zarząd Główny na wniosek PrezesaPTR do chwili wyboru Przewodniczącego przez członków Sekcji i jejukonstytuowania się .

3. Członkowie Sekcji są powoływani przez Prezesa PTR na wniosekModeratora Sekcji w okresie przejściowym, a po ukonstytuowaniu sięSekcji przez Prezesa PTR na wniosek Przewodniczącego Sekcji, lub conajmniej połowy członków Sekcji, lub wniosku samego Prezesa PTR.

4. Nie ma ograniczeń co do liczby kadencji członka Sekcji, jednak funkcję Przewodniczącego Sekcji w sposób ciągły można sprawować maksymalnie przez dwie trzyletnie kadencje.

5. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest dokonywany przez członków Sekcji raz na 3 lata w roku przypadającym na wybory władz PTR w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władz PTR.


6. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji przez PrzewodniczącegoSekcji w trakcie trwania kadencji, funkcję tę obejmuje Wiceprzewodniczący.

7. Przynależność do Sekcji ustaje :
- w przypadku własnej rezygnacji z powodów osobistych czy niemożnościwypełniania zadań stawianych członkom Sekcji
- negatywnej opinii większości członków Sekcji z powodu niewypełnianiazadań stawianego członkowi Sekcji.

8. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji orazuchwalenie szczegółów działania Sekcji może być przeprowadzone nazebraniu wyborczym członków Sekcji przy obecności co najmniej 3/5(60%) członków Sekcji. O terminie i miejscu zebrania wyborczegozawiadamia Moderator lub Przewodniczący Sekcji co najmniej 15 dni roboczychprzed wyznaczonym terminem.

9. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sekcji odbywają się wgłosowaniu jawnym, o ile przynajmniej 2/5 (40%) członków nie zgłosiwniosku o przeprowadzenie wyborów w glosowaniu tajnym.

10. W przypadku niemożności zebrania się przynajmniej 3/5 (60%)członków Sekcji w ciągu pierwszych 5 miesięcy od wyborów nowych władzPTR; wybory mogą odbyć się drogą korespondencyjną , a forma wyborów
winna być uzgodniona z Prezesem PTR

11. Przewodniczący Sekcji raz w roku w terminie pomiędzy 1 a 30czerwca każdego roku składa sprawozdanie dla ZG PTR z dotychczasowejdziałalności Sekcji oraz rozliczenie finansowe środków przekazanych
przez ZG PTR, z zorganizowanych konferencji naukowych oraz darowizn, jeśli takie miałymiejsce w okresie obejmującym sprawozdanie.

12. Do zadań Sekcji należy m.in.:
- współpraca z organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym profilu działania,
- opiniowanie oraz realizacja projektów związanych z diagnostyką obrazową zaleconychprzez Zarząd Główny PTR lub z własnej inicjatywy członków Sekcji,
- pomoc merytoryczna lub nadzór w planowaniu i realizacji projektów lub grantów naukowych,
- realizacja lub pomoc w organizacji kursów obowiązkowych i uzupełniających z diagnostyki obrazowej w ramach specjalizacji z reumatologii,
- organizowanie i prowadzenie kursów z diagnostyki obrazowej dla lekarzy reumatologów,
- propozycje zmian dla NFZ w sprawie kontraktowania i wyceny diagnostyki obrazowej w ramach JGP
- współpraca w tworzeniu strony internetowej PTR w zakresie zagadnieńzwiązanych z działalnością Sekcji.

13. Środki finansowe do realizacji zadań Sekcji mogą pochodzić:
- ze środków przeznaczonych przez Zarząd Główny PTR na działanieSekcji w danym roku po zgłoszeniu przez Przewodniczącego Sekcji do ZGPTR propozycji planu finansowego w terminie do końca poprzedzającego roku kalendarzowego.
- dodatniego bilansu wpływów pochodzących z konferencji naukowych i kuirsóworganizowanych przez Sekcję, z których 50% przeznacza się dla ZarząduGłównego , a 50% dla Sekcji organizującej konferencję
- darowizn pochodzących od osób prawnych oraz fizycznych zprzeznaczeniem na wyraźny cel do realizacji przez Sekcję i pouprzednim uzyskaniu zgody na przyjęcie darowizny przez Prezesa ZG PTR oraz skarbnika ZG PTR

14. Środki finansowe mogą być gromadzone na subkoncie ZG PTR pouprzednim uzgodnieniu ze Skarbnikiem ZG PTR

15. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG PTR,
a następnie przez ZG PTR . Zmiany w regulaminie poszczególnychsekcji mogą być dokonywane przez ZG PTR. Wniosek o dokonanie zmian w
regulaminie Sekcji mogą składać Przewodniczący Sekcji w porozumieniuz członkami Sekcji oraz ZG PTR.