Członkostwo

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego:

  • Członkiem zwyczajnym PTR może być reumatolog, lekarz specjalizujący się w zakresie reumatologii lub lekarz wykazujący istotne zaangażowanie w problematyce reumatologicznej,
  • Członkiem zwyczajnym może zostać także lekarz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W uzasadnionych przypadkach członkiem PTR może zostać osoba nie będąca lekarzem, a cechująca się istotnym wkładem w rozwój reumatologii,
  • Członek zwyczajny zostaje przyjęty do PTR na mocy uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez Zarząd Oddziału, po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji skierowanej do Zarządu wybranego Oddziału. W przypadku nie przyjęcia przez Oddział zainteresowany może złożyć odwołanie do Zarządu Głównego PTR.
  • Decyzje Zarządu Oddziału dotyczące przyjęcia członków zwyczajnych nie będących lekarzami wymagają akceptacji Zarządu Głównego PTR,
  • Osoby ubiegające się o członkostwo zwyczajne, ale zamieszkałe za granicą, kierują deklarację bezpośrednio do Zarządu Głównego PTR i ten podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków. W decyzji określa się oddział terenowy, do którego przystępuje osoba przyjmowana do PTR, uwzględniając w miarę możliwości sugestie tej osoby.

Informacje o członkostwie wspierającym lub członkach honorowych znajdują się w Statucie PTR.