Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna jest w trakcie organizacji. Jej cele, zgodnie z Regulaminem Sekcji, to gromadzenie, zabezpieczanie i przechowywanie materiałów dotyczących historii PTR, historii reumatologii polskiej i reumatologii na świecie oraz opracowywanie na tej podstawie zestawień, opracowań naukowych i popularno-naukowych. Bardziej odległym celem, będącym podsumowaniem wcześniejszych działań jest opracowanie historii polskiej reumatologii i historii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Oprócz celów planowych Sekcja Historyczna wspiera władze PTR przy opracowaniu biogramów osób wyróżnionych, nagrodzonych a także nekrologów. Osoby zainteresowane pracami Sekcji Historycznej PTR proszone są o kontakt z Eugeniuszem J. Kucharzem – przewodniczącym Sekcji (ejkucharz@poczta.onet.pl). Głównym aktualnym zadaniem Sekcji jest stworzenie Wirtualnego archiwum historii polskiej reumatologii. Poniżej przypominam apel w tej sprawie.

Wirtualne archiwum historiipolskiej reumatologii

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uruchamia na stronie PTR ARCHIWUM HISTORII REUMATOLOGII POLSKIEJ. Jego celem jest gromadzenie i uchronienie od zapomnienia materiałów (pisanych i fotograficznych) dotyczących historii PTR oraz szeroko pojętych dziejów reumatologii polskiej, na tle medycyny światowej. W związku z tym prosimy o przejrzenie szuflad oraz dokumentów sprzed lat i odszukanie materiałów (programy, streszczenia, dyplomy itp.) z dawnych konferencji, szkoleń, spotkań i zjazdów dotyczących reumatologii a przede wszystkim odszukanie zdjęć z tych wydarzeń. Materiały te po zeskanowaniu prosimy przesłać do Zarządu Głównego PTR lub prosimy o ich wypożyczenie celem profesjonalnego zeskanowania i udostępnienia na stronach internetowych PTR.

Nadesłanie materiału jest równoznaczne ze zgodą jego właściciela lub autora na jego udostępnienie w domenie publicznej. Można oczywiście dokonać zastrzeżenia, aby materiał (np. zdjęcie) było udostępniane z podaniem autora lub właściciela. Niezbędne jest w każdym przypadku podanie nazwiska osoby udostępniającej (zostanie to podane w formie: „ze zbiorów Jana Kowalskiego”). Nadesłanie materiału jest też równoznaczne ze stwierdzenie, że jego publikacja nie narusza praw osób trzecich (np. zdjęcie nie są przedrukiem z innego wydawnictwa).

Niezbędny jest opis nadesłanych materiałów szczególnie zdjęć (kto? kiedy? gdzie? itp.) na tyle na ile nadsyłający dysponuje takimi danymi.

Na początek poszukujemy materiałów konferencyjnych i zdjęć ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Krajowych Spotkań Reumatologicznych, kursów i szkoleń a także udziału polskich reumatologów w konferencjach zagranicznych i wizyt zagranicznych reumatologów w naszym kraju. Z przyjemnością zamieścimy w Archiwum inne materiały np. kopie wycinków prasowych, zdjęcia z uroczystego otwarcia oddziałów, przychodni, pracowni itp. a także inne materiały.

Zachęcamy do zajrzenia do domowych zbiorów i prosimy o nadsyłanie materiałów.

Eugeniusz J. Kucharz

Regulamin Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 1. Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, zwana w dalszej części Regulaminu „Sekcją” działa w ramach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), zgodnie ze Statutem PTR i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. Celem Sekcji jest gromadzenie, zabezpieczanie i przechowywanie materiałów dotyczących historii PTR, historii reumatologii polskiej i reumatologii na świecie oraz opracowywanie na tej podstawie zestawień, opracowań naukowych i popularno-naukowych.

 1. Szczegółowymi celami działania Sekcji są:

 1. Prowadzenie internetowego i materialnego archiwum przechowującego programy, zbiory streszczeń i inne wydawnictwa z konferencji i zjazdów PTR oraz innych konferencji dotyczących reumatologii.

 2. Pozyskiwanie (np. drogą poszukiwań w bibliotekach i archiwach oraz zbiorach prywatnych) materiałów do archiwum opisanego w pkt. 3 podpkt. a.

 3. Pozyskiwanie i przechowywanie fotografii, nagrań filmowych i innych dokumentów w zapisie cyfrowym dotyczących historii reumatologii, a szczególnie historii PTR.

 4. Pozyskiwanie i przechowywanie dokumentów i materiałów cyfrowych (np. nagrań filmowych) dotyczących zasłużonych reumatologów, szczególnie polskich, w tym osób aktywnie uczestniczących w działalności PTR (m.in. członków honorowych PTR) a także inicjowanie powstawania takich dokumentów (np. w postaci nagrań filmowych wywiadów z nestorami reumatologii polskiej).

 5. Przygotowywanie z własnej inicjatywy i na wniosek Zarządu Głównego PTR zestawień opartych na posiadanych dokumentach, np. wykazów odbytych konferencji itp.

 6. Przygotowywanie opracowań historycznych dotyczących historii reumatologii.

 7. Podejmowanie inicjatywy, przygotowanie i opracowanie wydawania materiałów źródłowych i opracowań z historii reumatologii.

 8. Propagowanie osiągnięć polskiej reumatologii w perspektywie historycznej.

 9. Propagowanie upamiętniania sylwetek i działalności zmarłych polskich reumatologów.

 10. Prowadzenie (jak powstanie) Kroniki lub Złotej Księgi PTR i uzupełnienie jej o materiały opisujące minione lata.

 1. Pracami Sekcji kieruje Zarząd Sekcji wybrany przez Zarząd Główny PTR. W skład Zarządu Sekcji wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz inne osoby w łącznej liczbie nie większej niż 5. Osoby wchodzące w skład Zarządu sekcji są wybierane przez Zarząd Główny PTR w zależności od potrzeb.

 1. Sekcja może powoływać stałe lub czasowe grupy robocze przeznaczone do określonych zadań.

 1. Przewodniczący Sekcji jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z działalności Sekcji raz na trzy lata, przez upływem kadencji władz Sekcji oraz każdorazowo na wniosek Zarządu Głównego PTR lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

 1. Praca Sekcji jest finansowana przez Zarząd Główny PTR. Komisja może pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł, ale tylko z wcześniejszą zgodą Zarządu Głównego PTR.

 1. We wszystkich kwestiach dotyczących pracy Sekcji, jak w kwestii interpretacji Regulaminu Sekcji rozstrzygający głos mają decyzje Zarządu Głównego PTR.

 1. Regulamin Sekcji przyjęty został przez Zarząd Główny PTR dnia 20 września 2017 r.