Box 29
Box 30
Box 31

Prezes PTRprof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Box 37
Box 36
Box 35

Raporty

Poziom dostępu polskich pacjentów do leczenia innowacyjnego jest bardzo niski. W chorobach reumatycznych, takich jak RZS, ŁZS i ZZSK, odsetek leczonych biologicznie nie przekracza kilku procent, podczas gdy w innych krajach europejskich leki biologiczne lub inhibitory kinaz janusowych są częścią rutynowego postępowania terapeutycznego, co w populacji chorych z zapaleniami stawów przekłada się na kilkadziesiąt procent leczonych nimi pacjentów.

Raport, który powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w bardzo precyzyjny sposób podaje najważniejsze przyczyny takiego stanu w Polsce. Obowiązujące regulacje wynikające z ustawy refundacyjnej, na mocy której kosztochłonne terapie refundowane są w ramach programów lekowych, to najważniejsza przyczyna niskiej dostępności do leczenia w naszym kraju.

Przedstawione w Raporcie dane wyraźnie wskazują, że osiągnięcie stopnia dostępności, jaki obserwujemy w innych krajach, nie będzie możliwy bez przebudowy systemu.

Konieczna zatem jest ewolucyjna zmiana kategorii dostępności leków biologicznych poprzez ich stopniowe uwalnianie z programów lekowych do aptek ogólnodostępnych. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne przedstawiło ministrowi zdrowia propozycje zmiany ustawy refundacyjnej, która umożliwi jednoczesny dostęp do leczenia biologicznego w tych samych wskazaniach klinicznych zarówno w programach, jak i aptekach – tzw. system hybrydowy.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne popiera wszystkie rekomendacje przedstawione w Raporcie i ma nadzieję, że ich pełna implementacja będzie możliwa w niedalekiej przyszłości. Pozwoliłoby to na podjęcie próby zrównania z europejskimi standardami dostępności do innowacyjnych terapii polskich pacjentów i lekarzy w ciągu kolejnych kilku lat.

dr Marcin Stajszczyk Przewodniczący Komisji ds. Polityki Lekowej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Włodzimierz Samborski Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Raport do pobrania