Aktualności

EMA has recommended new measures to prevent serious and potentially fatal errors with the dosing of methotrexate for treating inflammatory diseases such as rheumatoid arthritis, psoriasis and Crohn's disease. The recommendations result from a review of reports that patients are using methotrexate incorrectly despite previous measures to prevent errors.

For inflammatory conditions, methotrexate must be used just once a week. Using methotrexate more frequently than intended can result in serious side effects. The review found that the error in dosing frequency can occur at any step from prescribing the medicine to the patient taking it.

The new measures to prevent errors include restricting who can prescribe these medicines, making warnings on the packaging more prominent and providing educational materials for patients and healthcare professionals. In addition, to help patients follow the once-weekly dosing, methotrexate tablets will be provided in blister packs and not in bottles (or tubes). The measures were agreed after consultation with patients and healthcare professionals.

For more details, including specific information for patients and healthcare professionals, please clickhere.

For more information on the European regulatory system for medicines, please clickhere(brochure available in all languages).

Nathalie Macle

Public Engagement Department

Stakeholders and Communication Department

www.ema.europa.eu

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r., w ramach programu lekowego B.33, dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, refundacją objęto dwie nowe cząsteczki:

  • Baricytynib (Olumiant)
  • Tofacytynib (Xeljanz)

Baricytynib (Olumiant) dostępny jest dla pacjentów tylko w pierwszej linii leczenia po nieskuteczności klasycznych leków modyfikujących, natomiast tofacytynib (Xeljanz) zarówno w pierwszej, jak i kolejnych liniach terapii po nieskuteczności leków biologicznych i baricytynibu. Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania obu leków w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki każdy z podmiotów odpowiedzialnych złożył do oceny przez AOTMiT.

Obie cząsteczki należą do innowacyjnej nowej grupy leków – inhibitorów kinaz janusowych (JAK), które działają przeciwzapalnie hamując aktywności cytokin wewnątrzkomórkowo. Skuteczność i profil bezpieczeństwa inhibitorów JAK są porównywalne do skuteczności i profilu bezpieczeństwa leków biologicznych. Z uwagi na budowę chemiczną drogą podania jest droga doustna. Oba leki mogą być stosowane w skojarzeniu z metotreksatem lub w monoterapii.

Baricytynib (Olumiant) jest dostępny w postaci tabl. 4 mg i dawkowany jest 4 mg jeden raz na dobę.

Tofacytynib (Xeljanz) jest dostępny w postaci tabl. 5 mg i dawkowany jest 5 mg dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka dobowa obu leków ze względów bezpieczeństwa nie może być przekroczona, a w sytuacjach szczególnych dawkę można zmniejszyć zgodnie z aktualnie obowiązującą ChPL.

Oba leki stanowią istotny postęp w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób zapalnych i autoimmunizacyjnych.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne oraz konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii dziękują Ministrowi Zdrowia za podjęcie korzystnej dla pacjentów decyzji oraz za merytoryczną współpracę w ostatnich tygodniach nad ostatecznym kształtem programu lekowego i uwzględnienie wszystkich zgłoszonych uwag i propozycji.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

Szanowni Państwo

Wszystkich zainteresowanych Certyfikatem Umiejętności Badania Kapilaroskopowego informujemy, że niezbędne dokumenty do ubiegania się o wyżej wymieniony certyfikat należy przesłać nie później niż do 08.09.2019 r. na adres:

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
z dopiskiem „ Certyfikat- Kapilaroskopia"

Konkurs dla specjalistów reumatologów

Data publikacji:
16 czerwca 2024

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ogłasza konkurs

dla

specjalistów reumatologów

na sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.

Celem stażu ma być zdobycie doświadczenia w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy.

  • Wnioski należy składać na załączonych formularzach do Rady Stypendialnej przy ZG PTR
  • Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.

Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

MA’s safety committee (PRAC) is recommending that doctors must notprescribe the 10 mg twice daily dose of Xeljanz (tofacitinib) inpatients who are at high risk of blood clots in the lungs. These include
patients who have heart failure, cancer, inherited blood clottingdisorders or a history of blood clots, as well as patients who takecombined hormonal contraceptives, are receiving hormone replacement
therapy or are undergoing major surgery.

In addition, doctors should consider other factors that may increase therisk of blood clots in the lungs including age, obesity, smoking orimmobilisation.

Xeljanz is currently authorised for the treatment of rheumatoidarthritis, psoriatic arthritis and severe ulcerative colitis.

The PRAC’s recommendation follows results from an ongoing study inpatients with rheumatoid arthritis. This study showed an increased riskof blood clots in the lungs and death when the 10 mg twice daily dosewas used, which is double the recommended dose for rheumatoid arthritis.

The new advice means that, since 10 mg is the only recommended startingdose for ulcerative colitis, patients with this condition who are athigh risk of blood clots must not be started on Xeljanz. Patients athigh risk currently taking this dose for any condition must be switchedto alternative treatments.

Patients should not stop or change their dose of Xeljanz without talkingto their doctor. They should seek medical attention immediately if theyexperience symptoms such as difficulty breathing, pain in the chest orupper back and coughing up blood, which could indicate the presence of ablood clot in the lungs.

The new recommendations are temporary and follow previous PRAC advice[6] not to exceed the recommended 5 mg twice daily dose when treatingrheumatoid arthritis. The PRAC will now carry out a review of allavailable evidence, and updated guidance will be provided to patientsand healthcare professionals once the review is concluded.

Please see the press release [7] for more details, including informationfor patients and healthcare professionals. For further information onhis medicines, please click here [8].

For more information on the European regulatory system for medicines,please click here [9] (brochure available in all languages).