Aktualności

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia (www.gov.pl), na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r., z dniem 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28, http://dziennikmz.mz.gov.pl). To dobra decyzja, oznaczająca powrót możliwości ordynacji powyższych leków z powodu przewlekłych chorób reumatycznych na okres odpowiadający prowadzonemu procesowi terapeutycznemu oraz pozwalająca na ponowną preskrypcje obu leków zgodnie z rekomendacjami i aktualną wiedzą medyczną. Jest to zgodne ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, wskazania reumatologiczne do stosowania leków Arechin (chlorochina, lek refundowany w Polsce) i Plaquenil (hydroksychlorochina, lek nierefundowany w Polsce) to różne postacie tocznia rumieniowatego, w tym postać układowa i toczeń rumieniowaty krążkowy oraz reumatoidalne zapalenie stawów. Ponadto zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych i wytycznymi leki stosowane są także do leczenia innych postaci zapaleń stawów, w tym nieokreślonych zapaleń stawów, oraz układowych chorób tkanki łącznej, takich jak zespół antyfosfolipidowy, zespół Sjögrena, nieokreślona układowa choroba tkanki łącznej oraz u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. U osób dorosłych znajdują szczególne zastosowanie u kobiet planujących ciążę lub w ciąży. Wszyscy pacjenci stosujący chlorochinę i hydroksycholorochinę ze wskazań reumatologicznych powinni je nadal bezwzględnie kontynuować. Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie leków może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Należy także pamiętać, że aktywna, źle kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje per se.

Przypominamy, że pacjenci nie powinni zażywać chlorochiny i hydroksychlorochiny bez wskazań lekarskich na własną rękę, bo może ich to narazić na groźne powikłania. Należy pamiętać, że stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny, szczególnie w dużych dawkach, może nieść ze sobą ryzyko retinopatii i nieodwracalnej utraty wzroku. Pacjenci, którzy mają okulistyczne przeciwwskazania nie powinni jej stosować. Podobnie stosowanie leku u pacjentów z przeciwwskazaniami kardiologicznymi i neurologicznymi może skutkować pojawieniem się istotnych powikłań.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii oraz opublikowany nowy komunikat Ministra Zdrowia są zgodne z ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) https://www.ema.europa.euz dnia 1 kwietnia 2020 r., w którym zaznaczono, że w przypadku COVID-19 chlorochina i hydroksychlorochina powinny być stosowane w ramach badań klinicznych, a poza badaniami klinicznymi można je stosować zgodnie z krajowymi protokołami. EMA podkreśla, że chlorochina i hydroksychlorochina powinny być nadal stosowane w chorobach przewlekłych, ale aby zapobiec zakłóceniom w łańcuchu dostaw, pacjenci powinni otrzymywać standardową, dotychczasową ilość obu leków. Pracownicy służby zdrowia nie powinni ordynować obu leków na okres dłuższy niż czynili to dotychczas.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

Szanowni Państwo,
Działający w ramach EULAR Global Rheumatology Alliance przygotował ankietę dla rezydentów z reumatologii celem oceny wpływu pandemii COVID-19 na przebieg ich kształcenia w ramach rezydentury z reumatologii.

Proszę o zapoznanie się z listem od Global Rheumatology Alliance i ankietą dostępną pod linkiem

link do listu


(https://rheum‐covid.org/trainee‐survey/)
i rozpowszechnienie jej w swoich społecznościach w celu zapewnienia szerszego udziału stażystów reumatologii.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że zgodnie zobwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r., w ramach programów lekowych B.35 i B.82, dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów i spondyloatropatią osiową bez zmian radiograficznych, refundacją objęto dwie nowe cząsteczki:

 • tofacytynib (Xeljanz) w programie lekowym „LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)” – załącznik B.35
 • etanercept (Enbrel) w programie lekowym „LECZENIE PACJENTÓWE Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK (ICD-10 M46.8)” – załącznik B.82.

Tofacytnib (Xeljanz), należący do leków z grupy inhibitorów JAK, od 1 września 2020 r. jest dostępny dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów we wszystkich liniach leczenia, zarówno pierwszej, jak i każdej kolejnej po nieskuteczności leków biologicznych refundowanych w programie. Jest to pierwsza innowacyjna terapia doustna dostępna dla pacjentów z ŁZS w Polsce, długo oczekiwana przez chorych i lekarzy reumatologów. Po objęciu refundacją tofacytynibu maksymalna liczba leków jaką można zastosować u jednego pacjenta w terapii sekwencyjnej wzrosła do pięciu. Tofacytynib stanowi także skuteczną opcję leczenia u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) i od 1 września będzie również refundowany w tym wskazaniu. Pacjenci z ŁZS chorujący jednocześnie na WZJG zyskali po raz pierwszy od wielu lat, kolejną nową opcję terapeutyczną, oprócz już dostępnych inhibitorów TNF alfa, inflisymabu i adalimumabu.To bardzo ważna decyzja z punktu widzenia kompleksowej opieki nad pacjentami z chorobami autoimmunologicznymi za co w imieniu pacjentów bardzo dziękujemy.

Etanercept (Enbrel), należący do grupy inhibitorów TNF alfa, od 1 września 2020 r. jest dostępny dla pacjentów z nieradiograficzną postacią spondyloatropatii we wszystkich liniach leczenia, zarówno pierwszej, jak i drugiej po nieskuteczności certolizumabu pegol refundowanego dotychczas w programie, ale tylko dla pacjentów z postacią osiową choroby (lub osiowo-obwodową) lecz nie dla chorych z izolowaną postacią obwodową spondyloatropatii. Decyzja ministra zdrowia dot. pozycjonowania leku w programie lekowym jest zgodna z wnioskiem o objęcie refundacją, jaki podmiot odpowiedzialny złożył do oceny przez AOTMiT kilka lat temu. W tamtym czasie projekt programu lekowego obejmował wyłącznie postać osiową, co uległo zmianie w 2017 r. po uwagach ekspertów. Z medycznego punktu widzenia i zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii nie ma uzasadnienia dla takiego umiejscowienia leku w programie. Mamy nadzieję, że w przyszłości, zarówno ten lek, jak i inne, które zostaną objęte refundacją w tej populacji pacjentów będą dostępne w pełnym zakresie wskazań.

Ponadto, zgodnie z uwagami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, korzystnej dla pacjentów zmianie uległy niektóre kryteria programu lekowego B.82. Nowe zapisy są częścią dużego projektu zmian przesłanego do MZ, którego celem jest modyfikacja kryteriów wszystkich programów leków w reumatologii, ale także dermatologii i gastroenterologii. Wprowadzenie części z nich zostało uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia już od 1 września, kolejne, zgodnie z deklaracjami regulatora, będą możliwe od 1 listopada 2020 r. i będą dotyczyły wszystkich programów.

Najważniejszą zmianą w programie lekowym B.82 obowiązującą od 1 września jest nowy zapis dot. podstawowego kryterium kwalifikacji pacjentów do leczeni, czyli rozpoznania spondyloatropatii zgodnie z obowiązującymi kryteriami ASAS/EULAR. Oznacza to, że każdy pacjent spełniający kryteria klasyfikacyjne ASAS/EULAR dla osiowej lub obwodowej postaci SpA, może być zakwalifikowany obecnie do leczenia, jeśli spełnia jednocześnie pozostałe kryteria programu dot. aktywności klinicznej choroby i nieskuteczności dotychczasowego standardowego leczenia. Wynika z tego, że nie jest już obligatoryjne jednoczasowe występowanie zmian zapalnych w stawach krzyżowo-biodrowych w badaniu rezonansu magnetycznego oraz obecność antygenu HLA B27. Jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną i rekomendacjami i w imieniu pacjentów jesteśmy bardzo wdzięczni za akceptację przez MZ zgłoszonych przez nas propozycji zmian. W związku z objęciem refundacją nowego leku w programie, ale także z uwagi na zmianę kryterium rozpoznania i wyraźne rozróżnienie obu postaci spondyloatropatii – osiowej i/lub obwodowej, zmianie uległa także nazwa programu, która obecnie odnosi się do pacjentów ze spondyloatropatią, a nie tylko spondyloatropatią osiową. Kolejną istotną zmianą w kryteriach kwalifikacji jest usunięcie wymogu potwierdzania zapalenia przyczepów ścięgnistych w badaniu USG lub MR oraz pozostawienie do decyzji lekarza prowadzącego zastosowania jako opcji leczenia miejscowego podania glikokortykosteroidów w okolicę zapalnie zmienionego przyczepu ścięgna w przypadku postaci obwodowej SpA. Powyższe korzystne zmiany dot. kryteriów kwalifikacji w przypadku zapalenia przyczepów ścięgnistych, zgodnie z deklaracją MZ, powinny zostać także zaimplementowane do programu lekowego B.35, tak aby kryteria kwalifikacji dla postaci obwodowej SpA i ŁZS były tożsame w obu programach, jak było dotychczas (z uwagi na ograniczenia czasowe nie zdążono tego zrobić na dzień 1 września).

W programie lekowym B.82 wprowadzono także zmiany ogólne, które od 1 listopada powinny być także uwzględnione w pozostałych programach lekowych w reumatologii:

 • zwiększono margines czasowy dla pierwszej wizyty monitorującej po 3 miesiącach (90 dniach) z +/- 14 dni do +/- 28 dni, tak jak dla wszystkich pozostałych wizyt,
 • umożliwiono modyfikację dawkowania leków, tj. zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami u wszystkich pacjentów, którzy osiągnęli cel terapii zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami,
 • zmodyfikowano zapis dot. przerw w leczeniu, wydłużenia czasu leczenia i przesunięciu monitorowania w związku z takimi przerwami, tak, żeby najlepiej służył pacjentom.

Wierzymy w zapewnienia MZ, że powyższe zmiany zostaną również wprowadzone w pozostałych programach lekowych w reumatologii od 1 listopada.

Podobnie mamy nadzieję, że od 1 listopada możliwa będzie kolejna, najważniejsza dla pacjentów zmiana czyli zniesienie administracyjnych ograniczeń czasu leczenia w programach lekowych we wszystkich wskazaniach autoimmunologicznych w reumatologii, dermatologii i gastroemnetrologii.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia w programach lekowych B.35 i B.82, przy okazji obejmowania refundacją nowych leków zmieniono jednocześnie zapis dot. dawkowania leków w programie odnosząc go, nie jak do tej pory do aktualnej Charakterystyki Produktu Leczniczego”, ale do Charakterystyki Produktu Leczniczego aktualnej na dzień wydania decyzji refundacyjnej. Oznacza to, że jeśli w trakcie obowiązywania decyzji refundacyjnej ChPL produktu leczniczego ulegnie zmianie to nie będzie można dawkować leku w programie zgodnie z nowymi zapisami do czasu, kiedy podmiot odpowiedzialny nie złoży kolejnego wniosku i nie uzyska decyzji MZ. Zgodę na nowy zapis wyraziły wszystkie podmioty odpowiedzialne, których leki są refundowana w powyższych programach. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. wprowadzenie powyższej zmiany było negatywne. Uważamy, że problem ew. eskalacji kosztów w związku z ew. zmianą ChPL w kolejnych latach u pacjentów reumatologicznych jest marginalny, a nowy zapis uniemożliwia indywidualne leczenie pacjenta, jeśli korzystna dla chorych zmiana zostałaby wprowadzona do ChPL na podstawie najnowszych wyników badań klinicznych.

W przypadku dwóch nowych opcji terapeutycznych objętych refundacją od 1 września 2020 r., do czasu aktualizacji SMPT przez Narodowy Fundusz Zdrowia, kwalifikacja do leczenia w pierwszej linii może odbywać się za pomocą wniosków przesyłanych do Zespołu Koordynacyjnego drogą elektroniczną. Zmiany terapii w kolejnych liniach leczenia nie wymagają zgody Zespołu Koordynacyjnego i w związku z tym od dnia 1 września lekarze mogą ich dokonywać na bieżąco bez żadnych przeszkód nie czekając na aktualizację SMPT, a po wprowadzeniu niezbędnych zmian w systemie powinni wstecznie uzupełnić dane.

Powyższe pozytywne zmiany w opisie programów lekowych oraz obejmowanie refundacją kolejnych leków w kolejnych wskazaniach reumatologicznych są zbieżne z postulatami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii publikowanymi w poprzednich stanowiskach. Mamy nadzieję, że także pozostałe z nich będą mogły być w najbliższym czasie spełnione. Oprócz zmiany kryteriów programów lekowych należy stale, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zarejestrowanymi wskazaniami, poszerzać dostęp pacjentów do kolejnych innowacyjnych terapii w tych wskazaniach, w których dostęp do wielu leków o różnym mechanizmie działania jest najmniejszy, tzn. w łuszczycowym zapaleniu stawów (inhibitor IL-17 – ixekizumab), zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (inhibitor IL-17 – ixekizumab) i nieradiograficznej postaci spondyloatropatii (inhibitory IL-17 – ixekizumab, sekukinumab, oraz pozostałe inhibitory TNF alfa) oraz we wskazaniach, w których dostępu do innowacyjnych terapii w Polsce na obecną chwilę nie ma (inhibitor IL-6 – tocilizumab dla pacjentów z zapaleniem olbrzymiokomórkowym tętnic). Wierzymy, że będzie to przedmiotem wnikliwej analizy, tak aby decyzje podjęte przez Ministra Zdrowia były najlepsze dla pacjentów.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii

Wytyczne zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne przy współpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
© Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2019
© Copyright by Polskie Towarzystwo Reumatologiczne 2019
© Copyright by Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów 2019
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana w jakimkolwiek systemie kopiowania danych, włączając fotokopie, kserokopie i inne, bez uprzedniej pisemnej zgody Uprawnionych. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w tej publikacji należy kierować do jednego z towarzystw naukowych, tzn. Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego lub Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Trzy Towarzystwa Naukowe o najnowszych interdyscyplinarnych wytycznych klinicznych dotyczących opieki nad pacjentem z Zespołem Suchego Oka (ZSO).

4 czerwca 2020 roku o 19:00 zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie naukowe, które odbędzie się pod auspicjami trzech Towarzystw Naukowych:

Polskiego Towarzystwa Okulistycznego,

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Podczas spotkania pod tytułem:

„Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu Zespołu Suchego Oka”

zaprezentowane zostaną najnowsze, jedyne na skalę europejską, interdyscyplinarne wytyczne postępowania klinicznego, opracowane wspólnie przez PTO, PTR, PTHiT.

Webinarium będzie można obejrzeć, klikając poniżej.

[TRANSMISJA WEBINARU]

W wydarzeniu udział wezmą:

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko– kierownik Kliniki Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Lidia Gil,prof. UM. – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek– kierownik Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon– kierownik Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki UJ CM oraz Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik– kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Moderator dyskusji:

Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka– adiunkt Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, sekretarz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

O czym będą dyskutować eksperci?

O interdyscyplinarnym podejściu do opieki na pacjentami z ciężkim ZSO i zapaleniem rogówki w przebiegu chorób reumatycznych i choroby hematologicznej.

Wspólna praca ekspertów klinicznych, zaowocowała usystematyzowaniem diagnostyki i opieki nad pacjentem z ZSO. Omawiane, najnowsze wytyczne klinicznego postępowania, sygnowane przez PTO, PTR i PTHiT, zostaną opublikowane na stronach wszystkich trzech Towarzystw naukowych (www.pto.com.pl, www.reumatologia.ptr.net.pl, www.pthit.pl).

Biorąc udział w tym wyjątkowym spotkaniu naukowym, będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z najważniejszymi wnioskami i zadać pytanie ekspertom.

Partnerem edukacyjnym wydarzenia jest firma Santen.

Zapobieganie i leczenie ciężkiego zapalenia rogówki w przebiegu zespołu suchego oka

Wytyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne

przywspółpracy Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i Polskiego TowarzystwaHematologów i Transfuzjologów.

[PRZEJDŹ DO WYTYCZNYCH]

Stypendium

Data publikacji:
16 czerwca 2024

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,
przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału
w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.


• Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.
• Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.
• O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jestpierwszym, czy kolejnym autorem.

Kominikat

Data publikacji:
16 czerwca 2024

Uprzejmie informujemy, że w jednym z najbliższych zeszytów Polish Archives of Internal Medicine ukaże się praca Profesora Eugeniusza J. Kucharza nosząca tytuł: Should coronavirus disease 2019 concern rheumatologists?, będąca przeglądem zagadnień łączących problemy reumatologiczne z chorobą wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, której pełny tekst jest już dostępny on-line pod adresem https://dx.doi.org/10.20452/pamw.15366 (kopia w załączeniu)


Sekretarz ZG PTR
dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak
Prezes ZG PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Walne zgormadzenia

Data publikacji:
16 czerwca 2024

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE
PREZES
Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko
Klinika Reumatologii Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
tel. +48 91425 3337, fax.: +48 91425 3344,
e-mail: ptr.zg.szczecin@gmail.com

Szczecin 11.05.2020 r.

Do Prezesów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się sytuacją stanu epidemii, a wcześniej stanu epidemicznego na terenie naszego kraju

 • (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zakazało organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach).

i wynikającymi z tego uregulowaniami, zaplanowane przez Państwa Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR nie będą mogły się odbyć.

 • (Statut Towarzystwa nie przewiduje rozwiązań odnoszących się do udziału w Zgromadzeniach poprzez środki komunikacji elektronicznej, a nawet gdyby przewidywało to zabezpieczenie tajności głosowania nie jest możliwe do spełnienia).

W zaistniałej sytuacji należy przyjąć, że pełnienie przez Państwa funkcji Prezesów Oddziałów PTR oraz członków Zarządu Oddziałów PTR będzie musiało zostać przedłużone do czasu kiedy tego typu zebrania będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zgodny ze statutem PTR.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że Walne Zgromadzenia Członków Oddziałów PTR będą musiały się odbyć, w wymaganym przez statut PTR czasie, przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR (planowanym na 17 września 2020 r.).

 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (statut PTR §41 pkt 3)
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; wybory winny odbywać się na 2-6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów PTR (statut PTR §40 pkt 3)
 • Zarząd Oddziału musi ukonstytuować się i powiadomić pisemnie Zarząd Główny w ciągu 30 dni od daty wyboru (statut PTR §43 pkt 4),
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PTR Zarząd Główny zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (statut PTR §23),

Biorąc to wszystko pod uwagę najpóźniejszy termin na przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń Oddziałów przypadłby na 17 lipca 2020 r.

W przypadku gdyby dotrzymanie powyższych terminów okazało się niemożliwe do zrealizowania, informacje o dalszych zasadach postępowania przekażemy Państwu w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

Prezes Zarządu Głównego PTR

Nekrolog

Data publikacji:
16 czerwca 2024

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu
w dniu 08 maja 2020 roku

śp.doktoraMariana Wójcika

wieloletniego Ordynatora Oddziału Reumatologii Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

w Rzeszowie, wychowawcę wielu pokoleń reumatologów,

członka honorowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

wyróżnionego odznaczeniem „Meritus Pro Medicis”

Rodzinie i współpracownikom składamywyrazy głębokiego współczucia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Stypendium EULAR 2020

Data publikacji:
16 czerwca 2024

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego,

przy wsparciu firmy Eli Lilly Polska

ogłasza możliwość uzyskania stypendium naukowego na pokrycie kosztów udziału

w kongresie EULAR we Frankfurcie w dniach 3-6 czerwca 2020 r.

Stypendium może uzyskać osoba będąca członkiem PTR i nie posiadająca zalęgłości w płaceniu składek.

Wnioskujący powinien przedstawić ZG PTR streszczenie na EULAR.

O kolejności zadecyduje czy zgłoszone streszczenie zostało zakwalifikowane do wygłoszenia ustnego, prezentacji w formie plakatu lub w formie streszczenia oraz czy wnioskujący jest pierwszym, czy kolejnym autorem.