Strona główna » Sekcje PTR » Sekcja Badań Obrazowych  » Certyfikaty Kapilaroskopia PTR

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że uległ zmianie termin przyznawania certyfikatów umiejętności wykonywania badania kapilaroskopowego. Najbliższe spotkanie Sekcji Obrazowej, pod czas którego rozpatrywane będą wnioski odbędzie się w trakcie VI Krajowych Spotkań Reumatologicznych we Wrocławiu, 22-24.09.2016r. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie dokumentów w terminie nie później niż do 04.09.2016 r. na adres:

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela Ul. Ujejskiego 7585-168 Bydgoszcz

Z dopiskiem „ Certyfikat- Kapilaroskopia”


 


CERTYFIKAT UMIEJETNOŚCI WYKONYWANIA BADANIA KAPILAROSKOPOWEGO

1. Warunki ubiegania się o Certyfikat

1.1.   Ważne prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny.
1.2.   Tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii lub jeden z poniższych

1.2.1.     Tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych/pediatrii i regularna praktyka w placówce służby zdrowia o profilu reumatologicznym potwierdzona przez dyrekcję placówki
1.2.2.     Praca w placówce służby zdrowia o profilu reumatologicznym potwierdzona przez dyrekcję placówki lub kierownika oddziału.

1.3.   Przynależność do Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i regularne opłacanie składek.
 

2. Wymagania dotyczące szkolenia teoretycznego

2.1.   Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności niezbędne jest ukończenie przynajmniej jednego kursu poziomu podstawowego i jednego kursu poziomu zaawansowanego z zakresu kapilaroskopii akredytowanego przez PTR lub odpowiednich poziomów kursów akredytowanych przez EULAR i CMKP.
2.2.   Kurs poziomu podstawowego musi być ukończony przynajmniej na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie Certyfikatu Umiejętności.
 

3. Wymagania dotyczące szkolenia praktycznego

3.1.   Przebieg szkolenia praktycznego nadzoruje i potwierdza Opiekun Szkolenia. Opiekunem Szkolenia musi być lekarz medycyny posiadający Certyfikat Umiejętności Wykonywania Badania Kapilaroskopowego.
3.2.   Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności Wykonywania Badania Kapilaroskopowego konieczne jest potwierdzone przez Opiekuna Szkolenia wykonanie co najmniej 100 badań kapilaroskopowych, w tym co najmniej 50 w chorobach ze spektrum twardziny układowej (twardzina, mieszana choroba tkanki łącznej, niezróżnicowana choroba tkanki łącznej, zapalenie wielomięśniowe, zapalenie skórno-mięśniowe).
3.3.   Do uzyskania Certyfikatu Umiejętności niezbędna jest, potwierdzona przez 2 wytypowanych przez Sekcję Badań Obrazowych nauczycieli, umiejętność samodzielnego wykonywania badań kapilaroskopowych (lista nauczycieli Załącznik Nr 1)
 

4. Zasady udzielania Certyfikatu

4.1.   Certyfikat Umiejętności Badania Kapilaroskopowego udzielany jest na podstawie wniosku o przyznanie Certyfikatu przesłanego do Komisji Akredytacyjnej Sekcji Badań Obrazowych PTR (zgodnie z załącznikiem Nr 2).
4.2.   Dodatkowo wymagane jest załączenie do Wniosku:

4.2.1.     Kopii dokumentów zaświadczających spełnienie warunków ubiegania się o certyfikat, opisanych w pkt. 1 niniejszych Kryteriów
4.2.2.     Kopii dokumentów zaświadczających spełnienie wymagań dotyczących szkolenia teoretycznego, tj. certyfikatów uczestnictwa w kursach, opisanych w pkt. 2 niniejszych Kryteriów
4.2.3.     Zaświadczenie od Opiekuna Szkolenia lub dyrekcji macierzystej placówki lub kierownika macierzystego oddziału reumatologicznego, o regularnym wykonywaniu badań kapilaroskopowych u chorych na układowe choroby zapalne, w tym wykonania w ciągu ostatnich 2 lat minimum 100 takich badań.

4.3.   Certyfikat Umiejętności przyznawany jest na okres nieograniczony.
4.5.   Certyfikat Umiejętności Badania Kapilaroskopowego udzielany jest przez Prezesa PTR lub osoby przez niego desygnowanej, na wniosek Komisji Akredytacyjnej Sekcji Badań Obrazowych PTR.

 

5. Komisja Akredytacyjna Sekcji Badań Obrazowych PTR

5.1.   Zarząd Główny PTR, celem zapoczątkowania procesu akredytacji, powoła Komisję Akredytacyjną Sekcji Badań Obrazowych.
5.2.   Członkom wyżej wymienionej Komisji Akredytacyjnej nadany zostanie a priori Certyfikat Umiejętności Badania Kapilaroskopowego PTR.
5.3.   Członkowie Komisji Akredytacyjnej zostaną wyłonieni na wniosek Przewodniczącego Sekcji Badań Obrazowych PTR w oparciu o następujące kryteria:

- posiadanie specjalizacji w dziedzinie reumatologii lub chorób wewnętrznych/pediatrii oraz samodzielne wykonanie co najmniej 200 badań kapilaroskopowych u chorych na układowe choroby zapalne lub diagnozowanych w tym kierunku

- ukończenie szkolenia teoretycznego na kursach kapilaroskopowych akredytowanych przez EULAR
- przynależność do Sekcji Badań Obrazowych PTR
- aktywne stosowanie kapilaroskopii w reumatologii w pracy naukowej lub dydaktycznej
 

6.  Zobowiązania Podsekcji Kapilaroskopii Sekcji Badań Obrazowych PTR

6.1.   Podsekcja Kapilaroskopii Sekcji Badań Obrazowych PTR działając pod nadzorem Zarządu Głównego PTR, podejmuje się organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu certyfikacji umiejętności badania kapilaroskopowego.
6.2.   Podsekcja Kapilaroskopii Sekcji Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się corocznie organizować przynajmniej jeden kurs teoretyczny poziomu podstawowego i przynajmniej jeden poziomu zaawansowanego.
6.3.   Podsekcja Kapilaroskopii Sekcja Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się prowadzić i nadzorować jawny rejestr wydanych Certyfikatów Umiejętności.
6.4.   Podsekcja Kapilaroskopii Sekcji Badań Obrazowych PTR ma prawo do regularnego przeglądu jakości niniejszych Kryteriów Certyfikacji i ich aktualizacji w oparciu o własne doświadczenia jak i aktualne standardy i wytyczne PTR, EULAR.
6.5. Podsekcja Kapilaroskopii Sekcji Badań Obrazowych PTR zobowiązuje się raz do roku przedstawić listę nauczycieli Zarządowi Głównemu PTR.

 

7. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1


Lista nauczycieli oceniających umiejętność samodzielnego wykonywania badania kapilaroskopowego:
Lek. Magdalena Banaszek- Mućka
Dr n. med. Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz
Dr hab. n. med. Sławomir Jeka
Lek. Agnieszka Kęsiak
Prof. dr n. med. Otylia Kowal- Bielecka
Prof. dr n. med. Anna Kuryliszyn- Moskal
Lek. Magdalena Marek
Dr n. med. Ewa Morgiel
Dr hab. n. med. 

 

Załącznik nr 2

Wniosek o nadanie certyfikatu umiejętności badania kapilaroskopowego

Dane Osobowe:
Tytuł naukowy:
Imię i nazwisko:
Nr prawa wykonywania zawodu:
Miejsce pracy i dokładny adres:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Adres do korespondencji*


Zwracam się do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego o przyznanie mi Certyfikatu Umiejętności badania kapilaroskopowego.
Oświadczam, że spełniłem(-am) wymagania wyszczególnione w Kryteriach Nadawania Certyfikatu.

...........................................
..............................
Pieczęć i Podpis:

Data:

Załączniki:

1. Prawo wykonywania zawodu (kopia)
2. Dyplom uzyskania specjalizacji (kopia) i/lub zaświadczenie z
miejsca pracy
3. Certyfikaty ukończenia wymaganych kursów (kopie)
4. Zaświadczenie od Opiekuna Szkolenia lub dyrekcji macierzystej placówki lub kierownika macierzystego oddziału reumatologicznego0 o regularnym wykonywaniu badań kapilaroskopowych (oryginał)
Uwagi:


* wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres miejsca pracy

 Violetta Opoka- Winiarska
Dr n. med. Ewa Wielosz